کشاورزی قراردادی چیست؟

کشاورزی قراردادی چیست؟

بررسی مشکلات کسب و کارهای خرد در بخش کشاورزی ایران گویای سطح پایین هماهنگی بین بخش های مختلف زنجیره عرضه می باشد. به عبارت دیگر، ارتباط و هماهنگی ضعیفی بین تامین کنندگان نهاده ها، تولیدکنندگان، صنعت فرآوری، صنعت انبارداری، صنعت حمل و نقل، شبکه های خرده فروشی، عمده...

پین کردن این در Pinterest