اهداف اجرای کشاورزی قراردادی

اهداف اجرای کشاورزی قراردادی

توسعه کشاورزی قراردادی با اهداف دستیابی به افزایش بهره وری و کیفیت محصولات کشاورزی، ایجاد پایداری و ثبات در تولید بخش کشاورزی، تولید محصول بر اساس استانداردهای معتبر، تحقق تولید برنامه ای، مدیریت و کاهش ریسک بازار محصولات کشاورزی، تثبیت و تضمین درآمد تولیدکنندگان بخش،...

پین کردن این در Pinterest