سامانه پشتیبان کشت

سامانه پشتیبان کشت

پشتیبان کشت،سامانه مدیریت کشاورزی قراردادی ویژه شرکت های پشتیبان به عنوان بستر الکترونیک، هوشمند و آنلاین جهت دریافت، ذخیره، رصد و تحلیل انواع اطلاعات ایجاد شده در فرآیندهای اجرای طرح کشاورزی قراردادی محسوب می شود. استفاده از زیرساخت مبتنی بر فناوری اطلاعات و بهره...

پین کردن این در Pinterest