پشتیبان کشت چگونه کار می کند

پشتیبان کشت چگونه کار می کند

بهره گیری از مزیت های کشاورزی قراردادی برای کشاورزی و همچنین شرکت پشتیبان ممکن است مشکلاتی بوجود آورد. عدم ارتباط فعال میان کشاورز و پشتیبان، عدم رصد فعالیت ها، کمبود اطلاعات از مرایای طرح از جمله این مشکلات هستند. در سامانه پشتیبان کشت با استفاده از برنامه کاربردی...

پین کردن این در Pinterest